søndag, desember 16, 2007

Lutendranck at berede

Disse effterskreffne Species skulle stødis groffue oc formengis.

R. Cardemomme -------- 5. Lod
Ingefer -----------------------3. Quintin
Canel ------------ 4. Lod
Muskater ------------------ 3. Quintin
Paradisskorn ------------ 1. Lod

Naar mand vil giøre to Støbicken eller otte Potter vijn til Lutendranck/da skal først sættis en Messing Pande paa Ilden/met to Pund sucker/oc aff fornæffnde Vijn to Potter der paa slaget.

Lad samme Vijn met Suckeret bekomme en opsød. Naar Vijnen oc Suckeret nu siuder/da giff 8. Lod aff forne støtte Species der vdi/strax tagendis det fra Ilden/igiennem en Lutendrancks Pose slaget/der paa giff de andre 6. Potter Vijn kolde/oc lad en gang 3. eller 4. lecke igiennem samme Pose/indtil den bliffuer klar/saa er hand beridt.

Giffuer du en Skeefuld sød Melck/eller det huide aff et Eg der vdi/saa bliffuer den strax klar.


Koge Bog: Indeholdendis et hundrede fornødene stycker/Som ere/om Brygning/Bagning/Kogen/Brændevijn oc Miød at berede/saare nytteligt vdi Huszholdning/&c. Som tilforn icke paa vort Danske Sprock vdi Tryck er vdgaaen. Prentet i Kiøbenhaffn/Aff Salomone Sartorio/1616.